TR Tipe 2 (2012)uses crt;
var i,k,x,a,b,c,d,e,pilih:integer;
        y,l,g:integer;


procedure rumahmakan;

var
        id,jumlah : integer;
        totalharga, harga,hargajadi,bayar :Longint;
        inputan : char;
        namabarang, Barang : string;
        label menu , pembayaran;

begin
        clrscr;
        writeln('SELAMAT DATANG DI RUMAH MAKAN DDP');
        writeln;
        writeln('||======================================================||');
        writeln('||======================================================||');
        writeln('||ID       Nama Barang                      Harga Satuan||');
        writeln('||------------------------------------------------------||');
        writeln('|| 1        Ayam Bakar                       Rp.  9000  ||');
        writeln('|| 2        Ikan Bakar                       Rp. 13000  ||');
        writeln('|| 3        Iga Bakar                        Rp. 30000  ||');
        writeln('|| 4        Cumi Asam Manis                  Rp. 20000  ||');
        writeln('|| 5        Nasi Putih                       Rp.  2000  ||');
        writeln('|| 6        Jus Buah (Apel,Mangga,Alpukat)   Rp.  4000  ||');
        writeln('|| 7        Soft Drink                       Rp.  4000  ||');
        writeln('||======================================================||');
        totalharga := 0;
        barang :='';
        menu :
        write('Masukan ID Belanja Anda  : ');readln(id);
        write('Jumlah Pembelian         : ');readln(jumlah);


                if (id = 1)  then
                begin
                harga := 9000;
                namabarang := 'Ayam Bakar' ;
                end

                else if (id = 2) then
                begin
                harga := 13000;
                namabarang := 'Ikan Bakar ';
                end

                else if (id = 3) then
                begin
                harga := 30000;
                namabarang := 'Iga Bakar';
                end

                else if (id = 4) then
                begin
                harga := 20000;
                namabarang :='Cumi Asam Manis';
                end

                else if (id = 5) then
                begin
                harga := 2000;
                namabarang := 'Nasi Putih';
                end

                else if (id = 6) then
                begin
                harga := 4000;
                namabarang := 'Jus Buah';
                end

                else if (id = 7) then
                begin
                harga := 4000;
                namabarang := 'Soft Drink';
                end

                else
                begin
                write('inputan tidak ada .');
                readln;
                goto menu;
                end;
                hargajadi       := harga*jumlah;
                totalharga      := hargajadi+totalharga;
                barang          :=  namabarang+' , '+barang;

        write('Beli Lagi ? (y/n)   : ');readln(inputan);

                if (inputan = 'y') then
                begin
                goto menu;
                end

                else
                begin
                writeln();
                writeln('Struk Belanja');
                writeln('-------------');
                writeln;
                writeln('Daftar Barang       : ',barang);
                writeln('Total Harga         : ',totalharga);
                pembayaran :
                write('Uang Anda             : ');readln(bayar);

                        if (totalharga <= bayar) then
                        begin
                writeln('uang kembalian anda : ',bayar-totalharga);
                                writeln('tekan sembarang tombol untuk masuk menu utama');
                                readln;
                        end

                        else
                        begin
                                writeln('Uang anda kurang !');
                                goto pembayaran;
                        end;

                end;
        end;procedure persegibintang;
begin
write(' Masukan Tinggi : '); readln(x); writeln;
for i:= x downto 1 do
begin
     for k := x downto 1 do
     begin

     write (i,'*');
     end;
     writeln;
     end;
     writeln;
     writeln; writeln;
     writeln('Terima kasih');writeln;
     writeln('Tekan Sembarang Tombol Untuk kembali ke menu Utama');readln;
end;


procedure warna;
var w,x,y: integer;
begin
     For w := 1 to 5 do
       Begin
       For x:= w to 8 do
           Begin
           textcolor(w+x);
              Write(#220); textcolor (white);
              End;
              end;
              end;
procedure author;
begin
writeln;
writeln('pembuat/Author  ');writeln;
writeln('===============');
writeln('1. Nama           : Wasis Pancoro ');
writeln('   Nim            : 672012210 ');
writeln;
writeln;
writeln('2. Nama           : Gabriel ');
writeln('   Nim            : 692012068 ');
writeln; textcolor(1);
writeln('   T');delay(300);textcolor(2);
writeln('   E');delay(300);textcolor(3);
writeln('   R');delay(300);textcolor(4);
writeln('   I');delay(200);textcolor(5);
writeln('   M');delay(200);textcolor(6);
writeln('   A');delay(200);textcolor(7);
writeln;
writeln('   K');delay(200);textcolor(8);
writeln('   A');delay(200);textcolor(9);
writeln('   S');delay(100);textcolor(10);
writeln('   I');delay(100);textcolor(11);
writeln('   H');delay(50);textcolor(white);
writeln;writeln;
writeln('Tekan Sembarang Tombol untuk kembali ke menu Utama');readln;
end;

function angka():integer;
var
        pertama,kedua,hasil : Longint;
        i,benar: integer;
        begin
        clrscr;
        writeln('Penambahan bilangan acak');
        benar:=0;
        for i:=1 to 5 do
                begin
                        Randomize;
        pertama := random(99)+1;
        kedua := random(99)+1;
                        writeln('Soal no - ',i);
                        writeln('------------');
                        writeln();
                        write(pertama,' + ', kedua , ' = ');readln(hasil);
                        if (pertama+kedua = hasil) then
                        begin
                                writeln('Jawaban anda benar');
                                benar := benar +1;
                                readln;
                                clrscr;
                        end
                        else
                        begin
                                writeln('Jawaban anda salah');
                                readln;
                                clrscr;
                        end;
                end;
                writeln ('Skor anda = ',benar*20);
                writeln('tekan sembarang tombol untuk masuk menu utama');
                readkey;
        end;


Procedure Login;
Var pass,user : String;
Begin
  Repeat

    Begin
    gotoxy(5,5);
    write('+');write('________');delay(100);write('______');delay(100);write('_____________');delay(100);write('__________');delay(100);write('__________');delay(100);write('__________');delay(100);write('__________');delay(100);write('+');
    writeln;
    writeln('     |                                                                  |');
    writeln('     |                                                                  |');
    write('    +');write('________');delay(100);write('______');delay(100);write('_____________');delay(100);write('__________');delay(100);write('__________');delay(100);write('__________');delay(100);write('__________');delay(100);write('+');

      Gotoxy(20,6);Write('Username : ');Readln(pass);
      Gotoxy(20,7);Write('Password : ');Readln(user);
    End;
  Until ( (pass='fti') and (user='fti') );
   if (user='fti') and (pass='fti') then
        begin
         gotoxy(30,15);write('P');delay(20);
         gotoxy(31,15);write('A');delay(20);
         gotoxy(32,15);write('S');delay(20);
         gotoxy(33,15);write('S');delay(20);
         gotoxy(34,15);write('W');delay(20);
         gotoxy(35,15);write('O');delay(20);
         gotoxy(36,15);write('R');delay(20);
         gotoxy(37,15);write('D');delay(20);
         gotoxy(38,15);write(' ');delay(20);
         gotoxy(39,15);write('A');delay(20);
         gotoxy(40,15);write('C');delay(20);
         gotoxy(41,15);write('C');delay(20);
         gotoxy(42,15);write('E');delay(20);
         gotoxy(43,15);write('P');delay(20);
         gotoxy(44,15);write('T');delay(20);
         gotoxy(45,15);write('E');delay(20);
         gotoxy(46,15);write('D');delay(20);         for i:=1 to 17 do
         begin
         delay(200);
         gotoxy(47-i,15);write(' ');
         end;
         gotoxy(30,15);write('[----------]');
         for i:=1 to 10 do
         begin
         delay(200);
         gotoxy(30+i,15);write(#219);
         end;
         end;
         end;


procedure welcome();
var i,j : integer;
begin
   clrscr;

   for i:=1 to 60 do
   begin
   gotoxy(7+i,3);write('=');delay(10);
   end;
   write('|');
   gotoxy(7,3);write('|');

   for i:=1 to 60 do
   begin
   gotoxy(6+i,22);write('=');   delay(10);
   end;   gotoxy(30,10); write('+WASIS PANCORO-672012210+');
   gotoxy(19,11);write('Progress   |                    |');
   gotoxy(30,12); write('+Gabriel ----- 692012068+');
   gotoxy(35,15); write('Precentages');

   j:=1;
   for i:=1 to 100 do

   begin
        delay(50);
        gotoxy(38,18);textcolor(white);write(i,'%');
        if (i = 5*j) then
        begin
        gotoxy(30+j,11);textcolor(green);write(#219);
        j:=1+j;
        end;


   end;
   for i:=1 to 5 do
   begin
   textcolor(white);delay(200);
   gotoxy(10+i,5);write(' Loading Completed');
   gotoxy(40-i,5);write('Press Any Key To Continue... ');
   end;

   readkey; clrscr;
end;

begin clrscr;
welcome;

writeln;
login;

repeat
clrscr;warna;writeln;
writeln('         MENU UTAMA ');
warna;
writeln;
writeln;
writeln(' 1. Rumah Makan');
writeln(' 2. Persegi Bintang');
writeln(' 3. penambahan Bilangan Acak');
writeln(' 4. Author ');
writeln(' 5. Exit ');

writeln;
write('masukan pilihan: ');
readln(pilih);clrscr;
case pilih of
1:rumahmakan;
2:persegibintang;
3:angka;
4:Author;
5:Exit;
end;
until pilih =5;
readkey;

end.

1 komentar:

  1. Java SE Java EE Sistem Development Life Cycle Training Courses JAVA J2EE Training Institutes in Chennai java j2ee training institutes in chennai Chennai, India Pengertian Servlet JSP, JSF Sistem Development Life Cycle Training Java Course in Chennai Java Course in Chennai EJB, JPA, Java Web Services Sejarah Training Courses Chennai, India Perkembangan Sistem Development Life Cycle J2EE Training in Chennai J2EE Training in Chennai Pengertian Sistem Basis Data Training Courses Institutes Cehhani India Java Training Institutes in Chennai Sistem Informasi Kesehatan Training Courses Chennai India Java Training in Chennai

    Java EE Training Sistem Informasi Geografis Java EE Training Pengertian Sistem Informasi Pariwisata Java Online Course Java Online Course

    Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Java Training Courses Interview Questions Java Interview Questions Pengertian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Core Java Interview Questions Training Programmes coaching IT Technical Articles Java SE Java EE Sistem Informasi Manajemen Java Training Institutes

    BalasHapus

Copyright © 2013 Gagal Coding